فسخ اسناد بیع شرط قبل از خاتمه عملیات اجرائی

فسخ اسناد بیع شرط  قبل از خاتمه عملیات اجرائی :

ابتداء سوابق و مستندات اسناد بیع شرط و مستندات اظهار نظر منعکس سپس نظریه مشورتی اعلام می شود :   

1 ) مواد 458 الی 463 قانون مدنی

2 ) مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1351

3 ) نظریه شماره 498 سال 1366 فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت با موازین شرع

4 ) ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1386 که در تاریخ 08/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

5 ) نظریه شماره 3378 – 14/10/1367 شورای نگهبان حاکی از مغایرت مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرع و ابطال آن

6 ) مصوبه 131318 – 03/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان " قانون نحوه وصول مطالبات بانکها " که مفهوم آن  حکایت دارد فقط بانکها از شمول نظریه 3378 شورای نگهبان مستثنی شده و مجاز به مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهند بود  

7 ) ماده 145 و بند 3 و 5 ماده 146 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

8 ) ماده 221 و 228 قانون مدنی

با مداقه در مواد قانونی و مستندات مذکور نتیجه آن خواهد بود که علیرغم منطوق و مفهوم مواد 458 الی 463 قانون مدنی ، اسناد بیع شرط در عداد اسناد با حق استرداد بوده و در صورتیکه فروشنده در مدت مقرر ثمن معامله را مسترد نکند و مورد معامله را مسترد ننماید ، خریدار باید از طریق صدور اجرائیه و عملیات اجرائی بشرح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مطالبات خود را وصول کند و به استناد ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و ماده 145 و مفهوم بندهای 3 و 5 ماده 146 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، فروشنده قبل از صدور اجرائیه و پس از صدور اجرائیه تا قبل از خاتمه عملیات اجرائی حق دارد با تودیع ثمن معامله مورد معامله را مسترد کند ، مبلغ تودیعی همان مبلغی است که منجز در سند بیع شرط به عنوان ثمن معامله قید شده و گذشت زمان دراین خصوص تأثیری ندارد و به استناد نظریه شورای نگهبان ، خریدار نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد بشرحی است که در مواد 221 و 228 قانون مدنی مذکور است ومرجع تشخیص آن دادگاه صالحه خواهد بود و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و واحد ثبتی در این خصوص تکلیفی ندارند ، چنانچه خریدار در این مورد ادعایی دارد باید به مرجع قضائی صالحه مراجعه کند . بنابراین فسخ سند بیع شرط تا قبل از صدور اجرائیه و پس از صدور اجرائیه تا قبل از خاتمه عملیات اجرائی و تنظیم و امضاء فسخ نامه  و اعاده مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله به شرط تودیع اصل مبلغ که در سند بیع شرط به عنوان ثمن معامله قید شده بلامانع است . 

 

جامعه سردفتران و دفتر یاران سمنان 

                                                                           

 

 

/ 1 نظر / 184 بازدید

جلسه ي 14 شهريور 94 با حضور همكاران در محل كانون سردفتران و دفترياران اصفهان و با صحبت هاي آقاي مرادي رياست محترم كانون اصفهان تشكيل شد.مرادي در اين جلسه در پاسخ به برخي شايعات در خصوص ماندگاري دفاتر تا پايان سال اعلام نمود براساس اعلام سازمان ثبت دفاتر در مهرماه حذف خواهد شد و مقدمات و زمينه هاي آن نيز فرآهم شده وامكان گرفتن اثرانگشت به طور آزمايشي در هفته ي پيش رو براي همكاران ايجاد خواهد شد در ضمن چند شركت كره اي و چيني كه در زمينه ي توليد دستگاه گرفتن اثر انگشت فعاليت مي كنند انتخاب كه همكاران مي توانند با انتخاب خود اقدام به خريد دستگاه مذكور نمايند، در ضمن نوع، اسم و قيمت دستگاه به زودي اعلام خواهد شد