نمونه سند صلح قطعی معوض در قبال مهریه

مصالح و متصالح ، بترتیب زوج و زوجه سند ازدواج شماره              دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره

متصالح مورد صلح را با مشخصات مذکور در این سند رؤیت کرده و از مکان و موقعیت و کم و کیف آن اطلاع دارد ، اقباض و قبض بعمل آمد و مورد صلح تسلیم متصالح شد ، متصالح به تصرف آن اقرار می کند و با آگاهی از مفاد و مندرجات این سند صلح را قبول کرد .

 عوض مال الصلح ، با توافق و تراضی متعاملین  "  تمامی / ....... مهر و صداق متصالح "  عوض مال الصلح  است و مورد صلح در قبال مهر و صداق متصالح که طبق مفاد سند ازدواج عبارتند از ......................... به متصالح انتقال یافت و تملیک شد ، بنابراین  با ثبت و امضاء این سند ، متصالح در قبال تملک مورد صلح ، در سلامت جسم و روان و با اراده و اختیار کامل منجز و بدون قید شرط مصالح را از بابت مهر و صداق خود بری الذمه اعلام می کند و نسبت به مابه التفاوت احتمالی ارزش عوضین و کم و بیش آن هیچ گونه ادعایی ندارد ، متعاملین کلیه حقوق  ناشی از مابه التفاوت احتمالی ارزش عوضین و ناشی از  تمامی دعاوی و تنازعات  تحقق یافته موجود و تحقق نیافته و احتمالی آتی را در قبال یک سیر نبات موهوب صلح نموده و به مصالحه خاتمه دادند و ادعایی ندارند و حق طرح هر گونه ادعا و اعتراض و انکار را از خود سلب و ساقط کردند ، کافه خیارات در مقام صلح از طرفین ساقط است . مصالح لغایت پنجاه سال ضامن کشف فساد معامله خواهد بود که در این صورت علاوه بر رد عوض مال الصلح از عهده غرامات و خسارات وارده به متصالح برآید  . منافع مورد صلح به کسی واگذارنشده است و متعلق به متصالح است .

 به این ترتیب عقد صلح به شرح فوق محقق شد و عین و منافع مورد صلح به متصالح انتقال یافت و در قبال آن ، مصالح ( زوج )  از بابت مهر و صداق متصالح ( زوجه ) بری الذمه است . 

 به اظهار مصالح و تأیید متصالح مورد صلح با مشخصات مذکور در گواهی پایان کار کماکان منطبق است و از تاریخ صدور پایان کار تا این تاریخ مورد صلح تغییری نکرده و بنای اضافی در آن احداث نشده است ، متصالح به اتفاق مصالح عواقب حقوقی و کیفری اثبات خلاف ادعای خود را می پذیرند و بنحو تضامن پاسخگوی هرگونه ادعا و اقدام مراجع صالحه و مسئول و ضامن جبران خسارات ومتقبل پرداخت جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی بوده و پرداخت هر مبلغ بدهی های مورد صلح را از بابت آب و برق و گاز و هر گونه عوارض شهرداری از جمله عوارض موضوع تبصره ماده 74ــ قانون شهرداریها و بدهی موضوع ماده 37ــ قانون تأمین اجتماعی و هرنوع مالیات از جمله مالیات نقل و انتقال موضوع این سند و مطالبات سایر ادارات و دیگر وجوه ناشی از حقوق عمومی را تقبل و تعهد می کنند . چنانچه هر یک از متعاملین بابت موارد مذکور ناگزیر از پرداخت وجهی شود که پرداخت آنها بعهده طرف دیگر بوده حق مراجعه و مطالبه خواهد داشت . 

به موجب شرط ضمن عقد ، متصالح وکیل مصالح است تا هر گونه اشتباهات احتمالی در تنظیم و ثبت این سند و سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی و سوابق ثبتی را در صورت لزوم با ثبت و امضاء اسناد و اقرار نامه های  اصلاحی بدون تغییر در ارکان وماهیت عقد وسند ، رفع و  اصلاح کند .

مواد 16 و 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد اقامتگاه و لزوم اعلام نشانی جدید تذکر داده شد .


تهیه شده توسط اقای سعد الدین 

سردفتر شماره 25 سمنان 

/ 0 نظر / 2494 بازدید